Во следните полиња прикачете пет фотографии од пет свои авторски дела во акрилна техника на било која тема:

*Сите полиња се задолжителни